Blog

Náhrada škody způsobené krizovými opatřeními (nejen pro podnikatele)

Kvůli karanténě přijdu o zisk! Tak takové myšlenky napadají v souvislosti se současnou situací v ČR nejednoho podnikatele. Jaké možnosti umožňuje česká legislativa, si přečtěte v následujícím článku.

Krizová opatření

Podle terminologického slovníku umístěného na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky, se krizovými opatřeními rozumí opatření určená k řešení krizových situací a dále též činnosti ke zmírnění nebo odstranění následků způsobených krizovou situací. K jejich realizaci lze omezit některá práva a svobody lze uložit konkrétní povinnosti. Podle ust. § 2 písm. c) zák. č. 240/2000 Sb., krizový zákon, se za krizová opatření považují organizační nebo technické opatření určené k řešení krizové situace a odstranění jejích následků, včetně opatření, jimiž se zasahuje do práv a povinností osob.

Náhrada škody podle krizového zákona

Problematiku náhrady škody způsobené krizovými opatřeními upravuje rovněž krizový zákon. Z něho vyplývá, že je stát povinen nahradit škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními a cvičeními prováděnými podle krizového zákona. Této odpovědnosti se může stát zprostit jen tehdy, pokud se prokáže, že poškozený si způsobil škodu sám. Nárok na náhradu škody s uvedením důvodů uplatňuje právnická nebo fyzická osoba písemně u příslušného orgánu krizového řízení do 6 měsíců od doby, kdy se o škodě dozvěděla, nejdéle do 5 let od vzniku škody, jinak právo zaniká. Náhrada škody se neposkytuje právnickým a fyzickým osobám, které zavinily vznik škodné události.  Stát tedy nevyplatí náhradu škody těm subjektům, které si škodu přivodily samy.

Co mám tedy dělat, byla-li mi v této souvislosti způsobena škoda?

Nejprve mi musí být skutečně způsobena škoda a tato škoda musí být způsobena v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními. Dále musím vyloučit, že jsem si tuto škodu způsobil sám, v takovém případě by mi náhrada škoda nebyla vyplacena. Dalším krokem je uplatnit svůj nárok v prekluzivní lhůtě 6 měsíců u příslušného orgánu krizového řízení, kterým je Ministerstvo vnitra ČR. [1] Toto uplatnění je nutnou podmínkou, bez nichž by bylo následné (fakultativní) podání civilní žaloby zcela bezpředmětné. To, zda mi byla škoda způsobena, musím prokázat já sám. Naopak když se chce stát zprostit odpovědnosti, leží důkazní břemeno o tom, že za škodu neodpovídá, na něm.

Závěr

Při uplatnění tohoto nároku je asi nejdůležitějším krokem „stihnout“ prekluzivní lhůtu 6 měsíců. Uplynutím prekluzivní lhůty právo na náhradu škody zaniká, a není možno jej dále uplatnit.

 

[1] Viz https://www.epravo.cz/top/clanky/odpovednost-statu-za-skodu-zpusobenou-opatrenimi-prijatymi-v-boji-s-koronavirem-110841.html?mail

Kontaktujte nás

Jsme tu pro vás. Neváhejte nás kontaktovat s vašimi dotazy, připomínkami, náměty či poptávkami.

Mgr. Petr Juráň, advokát, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 11674, IČO: 714 66 282, adresa sídla Čechyňská 439/23a, 602 00 Brno a adresa pobočky Svitavská 2383/1b, 678 01 Blansko.


Informace pro spotřebitele: Česká advokátní komora byla s účinností od února 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.


COOKIES   |   ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


© 2017 Advokátní kancelář JURÁŇ. Created by RAAi.