Medicínské právo

"Salus aegroti suprema lex - Blaho pacienta jest nejvyšším příkazem"

Medicínské nebo též zdravotnické právo se postupně stává naší stěžejní specializací. Ideu spravedlnosti je třeba nalézat i ve zdravotnictví. Základ této spravedlnosti spatřujeme ve vyváženosti práv pacienta, respektu k jeho vůli a sebeurčení na straně jedné a zajištění potřeb poskytovatelů lékařské péče, biomedicínského výzkumu a medicíny vůbec na straně druhé. Na rozličné právní problémy ve vztahu lékař–pacient se snažíme nahlížet právě perspektivou uvedené vyváženosti občas zdánlivě protichůdných zájmů, perspektivou spravedlnosti a také zdravého lidského rozumu.

Jak pomáháme pacientům?

Meritem naší činnosti v oblasti medicínského práva je právní zastoupení pacientů poškozených nesprávným lékařským postupem či zákrokem. Náš pragmatický a na výsledky orientovaný přístup nezřídka přináší úspěchy již v předsoudní fázi, a klienti tak v těchto případech získávají odškodnění bez nutnosti soudit se. Pokračuje-li spor soudním řízením, jsme připraveni je zastupovat nejen u soudů prvního a druhého stupně, za práva klientů budeme bojovat i u Nejvyššího a Ústavního soudu ČR, v případě potřeby až u Evropského soudu pro lidská práva. Nikdy se však neuchylujeme k podávání zjevně neopodstatněných a nepodložených žalob na zdravotníky. Každému našemu právnímu kroku proto předchází důkladná právní analýza, se kterou seznamujeme klienty a odůvodňujeme a vysvětlujeme jim náš právní názor.

Co nabízíme

 • právní analýzy ohledně možné odpovědnosti lékařů a poskytovatelů zdravotních služeb za újmu způsobenou pacientům,
 • zastoupení pacientů ve sporech s lékaři či zdravotnickými zařízeními,
 • konzultace ve věcech práv pacientů.

Jak pomáháme lékařům a poskytovatelům zdravotních služeb?

Pro lékaře a zdravotnická zařízení vytvoříme zázemí pro řešení kompletní právní problematiky od řešení specifik práce ve zdravotnictví z pohledu pracovního práva, přes otázky povinnosti mlčenlivosti a vedení a zpřístupňování zdravotnické dokumentace až po otázky odpovědnosti zdravotnických pracovníků a poskytovatelů zdravotních služeb, soukromoprávní i trestní. Zabýváme se i právními aspekty medicínského výzkumu a poskytováním některých zdravotních služeb prováděných za zvláštních podmínek. Zdravotnickým zařízením nabízíme dlouhodobou spolupráci, v rámci které jim budeme poskytovat běžné konzultace (telefonické, e-mailové i osobní), sepis všech důležitých právních dokumentů, řešení sporů s dodavateli, pacienty i zaměstnanci a publikaci pravidelných novinek na poli medicínského práva.

Co nabízíme

 • zastoupení ve všech typech sporů (mimosoudních i soudních) včetně sporů s dodavateli, zaměstnanci i pacienty,
 • poradenství a zastupování ohledně odpovědnosti poskytovatelů zdravotních služeb včetně nároků pacientů na odčinění nemajetkové újmy,
 • agendu informovaného souhlasu, vedení a zpřístupňování zdravotnické dokumentace, povinnosti mlčenlivosti zdravotnických pracovníků,
 • problematiku odmítnutí péče pacientem i zdravotnickým zařízením,
 • agendu zdravotních služeb prováděných za zvláštních podmínek, jako jsou asistované reprodukce nebo transplantace,
 • pracovněprávní agendu včetně práce přesčas ve zdravotnictví,
 • převody a prodeje lékařských praxí,
 • poradenství a obhajobu v trestních věcech souvisejících s poskytováním zdravotní péče. 

Kontaktujte nás

Jsme tu pro vás. Neváhejte nás kontaktovat s vašimi dotazy, připomínkami, náměty či poptávkami.

Služby dle oblasti specializace

Mgr. Petr Juráň, advokát, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 11674, IČO: 714 66 282, adresa sídla Čechyňská 439/23a, 602 00 Brno a adresa pobočky Svitavská 2383/1b, 678 01 Blansko.


Informace pro spotřebitele: Česká advokátní komora byla s účinností od února 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.


COOKIES   |   ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


© 2017 Advokátní kancelář JURÁŇ. Created by RAAi.