Zásady zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů: Mgr. Petr Juráň, advokát, Advokátní kancelář JURÁŇ, IČO: 714 66 282, se sídlem Čechyňská 439/23a, 602 00 Brno, pobočka: Svitavská 2383/1b, 678 01 Blansko, zaps. v seznamu advokátů ČAK pod ev. č. 11674,

telefon: +420 720 052 178

e-mail: office@advokat-juran.cz

(dále také jen „my“)

Prostřednictvím těchto Zásad zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) informujeme jako správce osobních údajů subjekty údajů, tedy fyzické osoby, jejichž osobní údaje zpracováváme (dále také „Vy“), o veškerých činnostech zpracování a o zásadách ochrany jejich osobních údajů a soukromí.

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás prioritou, a proto se budeme při poskytování našich právních služeb vždy těmito zásadami řídit. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují zejména: jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat; za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a právní základ jejich zpracování; komu mohou být Vaše osobní údaje předány; po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva. V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese office@advokat-juran.cz.

Co to jsou osobní údaje?

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Ochrana osobních údajů se nevztahuje na zpracování osobních údajů právnických osob, a zejména podniků vytvořených jako právnické osoby, včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů právnické osoby.

Čí osobní údaje zpracováváme?

Zpracovávat můžeme osobní údaje u následujících kategorií osob:

 1. Klienti
 2. Potenciální klienti
 3. Třetí osoby v souvislosti s námi poskytnutými službami
 4. Osoby přihlášené k odběru aktualit a marketingových sdělení
 5. Uchazeči o zaměstnání
 6. Dodavatelé zboží a služeb

Kategorie, účel, právní titul a rozsah zpracování osobních údajů

Subjekty údajů

Účely zpracování

Právní titul a kategorie zpracovávaných údajů

Doba zpracování

Klienti

Poskytování právních služeb a plnění dalších povinností vyplývajících ze smluv s klienty

 • Právním titulem je plnění smlouvy.
 • Zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, účetní údaje, informace o poskytnutých službách a informace potřebné pro poskytnutí právních služeb.
 • V rozsahu nezbytném pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků klienta může docházet i ke zpracování osobních údajů zvláštních kategorií (zejména údajů o zdravotním stavu nebo údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů či souvisejících bezpečnostních opatření).

Po dobu trvání smluvního vztahu

Vedení dokumentace o případu klienta a plnění dalších povinností plynoucích ze zákona o advokacii, daňových předpisů a stavovských předpisů

 • Právním titulem je plnění právních povinností.
 • Zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, účetní údaje, informace o poskytnutých službách a informace potřebné pro poskytnutí právních služeb.

10 let od ukončení smlouvy

Uplatňování nároků ze smluvních vztahů po ukončení smlouvy

 • Právním titulem je náš oprávněný zájem.
 • Zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, účetní údaje a informace o poskytnutých službách.
 • Tyto údaje jsou po ukončení smlouvy nezbytné pro vyřizování reklamací, vymáhání pohledávek a jiných povinností ze smluv uzavřených mezi námi a našimi klienty.

5 let od ukončení smlouvy nebo do skončení všech probíhajících řízení

Zasílání informací a marketingových sdělení prostřednictvím e-mailových zpráv

 • Právním titulem je náš oprávněný zájem.
 • Zpracováváme identifikačních a kontaktní osobní údaje.

Do doby odhlášení se klienta z odběru

Potenciální klienti

Odpovídání na dotazy a poptávky potenciálních klientů, jednání o uzavření smlouvy

 • Právním titulem je náš oprávněný zájem.
 • Zpracováváme zejména kontaktní a identifikační údaje a informace o výsledku jednání s těmito osobami.

Do doby uzavření smlouvy nebo skončení jednání, nejdéle však 6 měsíců

Třetí osoby v souvislosti s námi poskytnutými službami

Plnění smlouvy uzavřené s našimi klienty

 • Právním titulem je náš oprávněný zájem a plnění právních povinností vyplývajících z předpisů upravujících výkon advokacie.
 • Zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje a informace související s námi poskytnutými službami.
 • V rozsahu nezbytném pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků klienta může docházet i ke zpracování osobních údajů zvláštní kategorie (zejména údajů o zdravotním stavu nebo údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů či souvisejících bezpečnostních opatření).

5 let od ukončení smluvního vztahu s naším klientem, v případě úschov 10 let od ukončení smluvního vztahu.

Osoby přihlášené k odběru aktualit a marketingových sdělení

Informační servis a marketing

 • Právním titulem je souhlas.
 • Zpracováváme identifikačních a kontaktní osobní údaje.

Do doby odvolání souhlasu, nejdéle 3 roky (není-li udělen souhlas nový)

Uchazeči o zaměstnání

Posouzení vhodnosti uchazeče při výběrovém řízení a znovu oslovení v případě zrušení pracovního poměru s jiným vybraným uchazečem ve zkušební době

 • Právním titulem je plnění smlouvy, resp. předsmluvní opatření a jednání.
 • Zpracováváme zejména identifikační a kontaktní údaje, údaje o vzdělání, pracovních zkušenostech a kvalifikaci a další informace obsažené v životopise.

6 měsíců od ukončení výběrového řízení

Případné prokázání dodržení zákazu diskriminace a povinnosti rovného zacházení dle zákona o zaměstnanosti při výběrovém řízení

 • Právním titulem je náš oprávněný zájem.
 • Zpracováváme zejména identifikační a kontaktní údaje, údaje o vzdělání, pracovních zkušenostech a kvalifikaci uchazečů.

3 roky od ukončení výběrového řízení, v případě probíhajícího správního, soudního nebo jiného řízení po dobu řízení.

Dodavatelé zboží a služeb

Plnění smlouvy

 • Právním titulem je plnění smlouvy.
 • Zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, účetní údaje, informace o poskytnutých službách a informace potřebné pro poskytnutí právních služeb.

Po dobu trvání smlouvy

Plnění povinností v oblasti vedení účetnictví a v oblasti daní

 • Právním titulem je plnění právních povinností, které nám ukládají právní předpisy jako zákon o účetnictví nebo zákon o dani z přidané hodnoty.
 • Zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje a další informace uvedené na daňových dokladech.

10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnila transakce

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování. Automatizovaným individuálním rozhodováním vč. profilování se obecně rozumí jakákoli forma rozhodnutí založená na automatizovaném zpracování osobních údajů, tj. bez lidského zásahu, spočívajícím mimo jiné na hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů, zejména za účelem rozboru nebo odhadu resp. analýzy či předvídání aspektů týkajících se jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

Kdo má k vašim osobním údajům přístup?

Vaše osobní údaje pro nás v rámci zvyšování kvality našich služeb a zajišťování některých činností budou zpracovávat zpracovatelé, kteří nám poskytují

 • serverové, webové, cloudové nebo IT služby
 • advokátní systém SingleCase poskytovatele SingleCase, s.r.o., IČO: 02894815
 • účetní služby – Květa Dvořáková, IČO: 49481941
 • soudní znalci
 • orgány veřejné moci a jiné subjekty, jestliže to vyžaduje platný právní předpis
 • dále Vaše osobní údaje můžeme poskytovat našim obchodním partnerům a subjektům, kteří nám poskytují jiné služby

Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí mimo Evropskou unii ani žádné mezinárodní organizaci.

Jaká máte práva?

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva právo na sdělení, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává,

 • právo na vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • právo vznést námitku proti tomuto zpracování,
 • právo požadovat opravu Vašich osobních údajů,
 • právo na výmaz osobních údajů, bude-li to možné,
 • právo na omezení zpracování Vašich údajů, bude-li to možné,
 • pokud dochází k automatizovanému zpracování, právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně doručeným sdělením na adresu Mgr. Petr Juráň, advokát, Advokátní kancelář JURÁŇ, Svitavská 2383/1b, 678 01 Blansko nebo elektronicky na e-mail: office@advokat-juran.cz nebo datovou schránkou.

Pokud budete chtít uplatnit některé z Vašich výše uvedených práv, kontaktujte nás prosím pomocí naší e-mailové adresy office@advokat-juran.cz. Na vaše dotazy či připomínky odpovíme do jednoho měsíce. Na naši činnost taktéž dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě Vaší nespokojenosti podat stížnost.

 

Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018.

Kontaktujte nás

Jsme tu pro vás. Neváhejte nás kontaktovat s vašimi dotazy, připomínkami, náměty či poptávkami.

Mgr. Petr Juráň, advokát, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 11674, IČO: 714 66 282, adresa sídla Čechyňská 439/23a, 602 00 Brno a adresa pobočky Svitavská 2383/1b, 678 01 Blansko.


Informace pro spotřebitele: Česká advokátní komora byla s účinností od února 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.


COOKIES   |   ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


© 2017 Advokátní kancelář JURÁŇ. Created by RAAi.